IMPREGNERING - HUR FUNGERAR DET

Varför betong inte är tätt

Betong består i huvudsak av cement, grus/singel, sand, vatten och luft. Under härdningsprocessen avvattnas betongen vilket resulterar i ett sammanhängande finmaskigt nätverk av små kanaler och håligheter - kapillärsystem. En färdighärdad standard betong innehåller drygt 20% luft. Ju högre andel vatten som används i betongblandningen (mäts i VCT, vatten-cement-tal) desto porösare och mer luft får den färdighärdade betongen.
Andelen luft > 20% efter avvattning.     Kapillärsystemet och porer.                    Vatten tas upp av kapillärsystemet.

Sprickbildning uppstår i all betong men i olika grad och omfattning. Den plastiska krympningen antas bero av två samtidiga vattentransporter i betongmassan. Dels avvattning (vattentransport från betongens inre delar till ytan) och dels avdunstning (vattenavgång från ytan). När avdunstningen överstiger avvattningen torkar ytan ut och risken för sprickbildning ökar. I vissa fall är resultatet synligt för blotta ögat och i andra fall måste man ta mikroskop till hjälp. Sprayar man en fin vattendimma över betongytan så brukar mikrosprickorna framträda tydligt under upptorkningen.

  Kraftiga krympsprickor.                         Mikrosprickor syns efter fuktning.         Gjutskarvar, gjutsår p.g.a. dålig vibrering.                  

När betong utsätts för vatten eller andra vätskor, tas de upp av betongens kapillärer, mikrosprickor och sprickor genom kapillärkraften. Ju smalare kapillärer - desto starkare är kapillärkraften. Transporten sker både horisontellt och vertikalt, långt in i konstruktionen.

Hur Innerseal fungerar

Innerseal tränger djupt in i kapillärer, mikrosprickor och porer. En reaktion med salter och mineraler uppstår och ett mycket hårt kalciumsilikat-hydrat bildas. Resultatet blir en kristallstruktur som stoppar transporten av vatten men släpper igenom ånga (diffusion). Genom att skyddet är på djupet är det betydligt mindre känsligt för yttre påverkan som t.ex. nötning och slag.

Innerseal kristalliserar i kapillärerna. Kristallerna stoppar fritt vatten men släpper igenom vattenånga.

Nedan är två fysiska experiment som visar på Innerseals förmåga att tränga djupt in i mikrosprickor. En betongkub behandlades från ovansidan (ex. golv) och en från undersidan (ex. tak). Mikrosprickorna fylls hela vägen och tätas, ca 200 mm. Det genomsnittliga inträngningsdjupet uppmättes till 30 mm. Proverna utfördes 2013 av CBI (Cement & Betonginstitutet, SE) och XRF mätningen av BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, DE).

Innerseal fyller hela sprickan ca 200mm djup.                                       Sprickorna fylls helt trots att applicering sker underifrån.