SKADEFAKTORER FÖR BETONG OCH CEMENT

Water

VATTEN


Inträngande vatten är betongens största fiende. Vatten transporterar skadliga ämnen som klor, svavel och andra syror. Dessa löser upp betongens bindemedel (kalkurlakning), sänker betongens pH och orsakar armeringskorrosion. Betongen vittrar långsamt och hållfastigheten försvagas. Controll®Innerseal tillför betongen högt pH (11,5), förstärker bindemedlet, silikaterna kristalliserar i betongens porer och stoppar vatteninträngning. Skyddet är diffusionsöppet och befintlig fukt kan avdunsta.CO2

KOLDIOXID OCH ARMERINGSROST


Koldioxid (CO2) som finns i luften reagerar med kalk och vatten i betongen som ombildas till kalciumkarbonat (karbonatisering). pH-värdet sänks i denna process och betongen bryts ner. En ”frisk” betong har ett pH-värde mellan 12-13. Om värdet sjunker under 9,5 bildas korrosionsangrepp på armeringen som i sin tur sväller och spräcker sönder betongen. Controll©Innerseal stoppar vatteninträngning, hindrar pH-sänkning och armeringsrost.FROST_2

FROST


När sötvatten fryser i betongen expanderar den med 9% och det uppstår kraftiga spänningar. I kombination med en försvagning (tex urlakning) riskerar betongen att spricka. Än värre blir det när vattnet fryser och smälter om vart annat. När salter tillförs (t.ex. från hav eller vägsalt) ökar expansionsvolymen vid frysning med > 15%. Resultatet blir en eskalerande skadeprocess med sprickor och ytavskalningar. Controll©Innerseal hindrar inträngning av vatten och skadeprocessen upphör.SALT

SALTUTFÄLLNINGAR


Vita fläckar på betongytan är ett tydligt tecken på en pågående urlakningsprocess orsakad av vatten. Vatten löser upp salter och kalk inne i betongen som transporteras i betongens kapillära system till ytan. När vattnet avdunstar blir salt- och kalk kvar. Controll®Innerseal binder effektivt upp kalket i betongen, blockerar betongens kapillärsystem mot vatten och stoppar urlakningen.ASR

ALKALI-SILIKA REAKTIONER (ASR)


ASR sker genom att alkalireaktiv ballast kommer i kontakt med alkalier som finns i cementpastans porlösning och bildar en viskös gel. Gelen expanderar då den absorberar vatten, vilket kan resultera i att betongen spricker. Då ursprungsproblemet beror på att man använt fel ballast (reaktiv bergart) finns det ingen definitiv lösning på problemet men genom att impregnera med Controll®Innerseal hindras vatteninträngning och skadeprocessen fördröjs betydligt.ACID

SURT REGN


Luftburna föroreningar är en av de största orsakerna till nedbrytning av betong. Svaveldioxid (SO2), vatten och syre bildar svavelsyra. Svavelsyran reagerar med kalcium i betongen och omvandlas till Kalciumsulfat, vilket skapar ett tunt membran på betongens yta. Bakom detta membran pågår en nedbrytningsprocess där cementen vittrar och pulveriseras. Controll®Innerseal bildar både ett djupgående syraresistent skydd i betongen och hindrar vätskor att tränga in.MEMBRANE

TÄTA BELÄGGNINGAR OCH FÄRGER


För att hindra inträngning av vatten och skadliga vätskor används ofta diffusionstäta membranbeläggningar som tex. bitumen och epoxi. Om det finns risk för tillskjutande fukt från undersidan (tex golvplatta) är risken hög för delaminering och att gasbubblor uppstår. Skadas den täta beläggningen genom slag eller nötning så tränger vatten och skadliga vätskor in som därefter inte kan ventileras ut. Den bibehållna höga fukthalten i betongen bidrar då till en dold eskalerande skadeprocess. Controll®Innerseal skapar ett diffusionsöppet och integrerat skydd i betongen som är okänsligt för tillskjutande fukt och mycket resistent mot slag och nötning. Ytan är dessutom inspekterbar och möjliggör lokala reparationer med minimalt förarbete.